سوال:

سلام
دختری چهار ساله دارم که بسیار پرخاشگراست  از روش های مختلفی مثل تشویق-گفتن قصه-تنبیه-(انواع تنبیه محروم کردن از محبت،از چیزی که دوست داره-ودر معدود مواردم تنبیه فیزیکی)استفاده کرده ام اما نتیجه ایی نداشته وروشهای تخلیه هیجانی را به او یاد دادم که هیچکدام مثمر ثمر نبوده است وبسیار زود رنج وحساس است و به خاطر کوچکترین چیز گریه راه میاندازدولی به گریه هایش توجه نمیکنم تا یاد بگیرد که با گریه به هدفش نمیرسدولی اوهمچنان به گریه هایش ادامه میدهد وفتی به او میگویم که کار زشتی انجام دادی فریاد میزند ومیگوید:کار من زشت نبوده وبا من حرف بزن وقهرهایش طولانی میشودطوری که بعد از چن دقیقه که با او صحبت میکنم میگوید توکه با من قهر بودی ودیگر حاضر نیست دوست شودودرهمان حالت قهر خواب میرود.لطفا مرا راهنمایی کنید.با تشکر
جواب:
سلام
عزیزم شما روش درستی پیش گرفته اید چون بی توجهی بهترین شیوه است...ولی نکاتی را رعایت نکرده اید...بی توجهی شما باید تا آخرین لحظه ثابت بماند...توضیح دادن شما..نصیحت کردن و هر کلمه نگاه و....همه نشانه توجه شماست...پس لطفا اینطورمواقع اصلا باهاش حرف نزنید و حتی اگه قهر کرد به قهرش توجهی نکنید چون شما  به گریه ایشون بی توجهی می کنید ولی با توجه به قهرش یک راه حل منفی دیگه بهش یاد دادین.


مشاورآگنج