سلااااااااام دوستان!!!

باتوجه به پرسش های زیادی که دررابطه بایکی 

ازمطالب، تحت عنوان"مادربداخلاق" مطرح گردیده است

سلام مشاور،دراولین فرصت،نظر

یکی دیگراز مشاوران را دراختیار شماقرارخواهد داد  :)


     .....       .....         .....        .....      .....