امید ، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم
.
.
.
خوشبختی مثل توپ فوتبال است . وقتی می رود ما به دنبالش می دویم و، وقتی می ایستد،  ما به آن لگد می زنیم
.
.
.
چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری
.
.
.
زندگی ساختنی است ، نه گذراندنی ، بمان برای ساختن ، نساز برای ماندن . . .
.
.
.
رودها آوازشان را از دست خواهند داد اگر، سنگها را از پیش راهشان برداریم.
.
.
.
رضایت خداوند، در رضایت پدر و مادر است و خشم او در خشم آنهاست
.
.
.
انسانی که جان از آفریننده جان گرفته، حق احترام دارد و کسی حق ندارد احترام را از دیگری دریغ نماید.
     حضرت علی (ع)
.
.
.
  هر لحظه این روز هایت ، آینده ای نیکو می سازد سعی کن قدرش را بدانی و در درون این روزها و شب ها خود را بیشتر به خداوند نزدیک نمایی.همیشه در محضر خداوند باش.
.
.
.
   عبور یعنی حرکت و حرکت یعنی سختی و سختی یعنی معرفت و معرفت یعنی شناخت خداوند و شناخت خداوند یعنی نزدیکی با او و نزدیکی به او یعنی ایمان و ایمان یعنی معنای انسان و معنای انسان یعنی خداوند
.
.
.
وقتی زندگی صد دلیل برای  گریه کردن به تو نشان می دهد، تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.