۱-در اتوبوس یا تاکسی نشسته اید و فرد کناری شما مشغول مطالعه است در این شرایط چه میکنید؟

-مستقیما به آنچه او مطالعه میکند خیره شده وشما هم همراه او مطالعه میکنید(10)

-هر ازچندگاهی نگاهی دزدکی می اندازیدتاببینیداو چه چیزی مطالعه میکند(5)

-کاملا بی تفاوت رفتار میکنید(0)

۲-اگرشمابدانید یکی از آشنایان رازی دارد چه میکنید؟

-هرطور شده سعی میکنید سرازکار او در بیاورید(10)

-اگرصحبتی درباره آن پیش بیایدکنجکاو میشوید(5)

-رازهای دیگران مسائل شخصی آنهاست و سعی نمی کنید وارد حیطه خصوصی آنها شوید(0)

۳-اگر جایی دعوا یا تصادفی اتفاق بیفتد آیا نزدیک میشوید،تا ببینید جریان ازچه قرار است؟

-بله(10)           -خیر(0)

۴-اگر وارد رستورانی شوید و ببینید یکی از آشنایان با فرد غریبه ای آنجاست،آیا کنجکاو می شوید ببینید غریبه چه کسی است؟

-بله(10)          -خیر(0)

۵-آیا معمولا درباره ی قیمت و محل خریدچیزهایی که دوستانتان می خرند پرس و جو میکنید؟

-بله(10)         -خیر(0)

۶-آیا تا به حال کیف دیگران را بدون اجازه شان جست وجو کرده اید؟

-بله(10)         -خیر(0)

۷-اگر رمز عبور پست الکترونیک دوستانتان را داشته باشید سری به ایمیل های آنها می زنید؟

-بله(10)         -خیر(0)

.

.

.

.

.

.

حالا امتبازات گزینه هایی را که انتخاب کرده اید باهم جمع بزنید.

سپس امتیازات بدست آمده از 10 سوال بالا رامطابق با نتایج زیر مقایسه کنید.

**اگر امتیاز شمابین 0 تا30 باشد**

شما به هیچ وجه اهل دخالت و فضولی در کارهای دیگران نیستید و این یک امتیاز بزرگ برای شما محسوب می شودشما احتمالا فکر می کنید مسائل خصوصی دیگران برایتان جالب نیست و یا آنقدر به حیطه آنها اهمیت می دهید که خودتان را مجاز نمی دانید آنها را مخدوش کنید.شاید هم آنقدر سرتان گرم است که وقت فکر کردن به مسائل دیگران را ندارید.به هر حال شما کاملا به دیگران احترام می گذاریدو در مورد مسائلی که به شما ارتباطی پیدا نمی کندکنجکاوی به خرج نمی دهید.اطرافیان شمامعمولا فکر می کنند می توانند به شما اطمینان کنند و شما نیز توقع متقابلی از آنها دارید.

**اگر امتیاز شما بین 35 تا 70 باشد**

خوب شما طبیعتا فرد کنجکاوی هستید، اما تلاش می کنید زیاد در کارهای دیگران دخالت نکنید.اما گاهی اوقات این کنجکاوی آنقدر شدید است که نمی توانید جلوی خودتان را بگیریدو گهگاهی از راه خود خارج می شوید و سرکی به کار دیگران می کشید.اما خوشبختانه این کار همیشگی نیست.اگرچه کنجکاوی خوب و در مواردی لازم است،اما زیاده روی در آن میتواند شما را دچاردردسر کند.اکثر مردم دوست ندارندکسی در کارشان دخالت کند.بنابراین بهتر است کاری انجام ندهید که دوست ندارید دیگران نسبت به شما انجام دهند.

**اگر امتیاز شما بین 75 تا 100 باشد**

شما عاشق این هستید که همه چیز را درباره ی همه کس بدانید و برای این کارهرچه از دستتان بربیاید انجام می دهید.شما از آن دسته افراد هستید که مراقب دیگران هستند.فالگوش می ایستند و حتی بعضی مواقع مستقیما از دیگران درباره ی مسائل خصوصی شان سوال می کنند.اگر شما به عنوان فرد فضولی در جمع دوستان و آشنایانتان معروف نشده اید،احتمال اینکه چنین لقبی به شما اختصاص پیدا کندبسیار زیاد است.کنجکاوی در وجود شمابسیار فراتر از حد متعارف آن وجود دارد و متاسفانه شما آن را معطوف به مسائل دیگران کرده اید که به هیچ وجه برایشان خوشایند نیست.بین خودمان بماند ولی اگر این روال ادامه پیدا کند،می توانید مطمئن باشید که سعی خواهند کرد فضولی های (کنجکاوی بیش از حد)شما را هرطور شده جبران کنند!!

سلام مشاور...