سوال:

چگونه با همسرانمان رفتار کنیم که  بهترین زندگی را داشته باشیم؟!؟!

جواب:
 همراه گرامی سلام ،برایتان بهترینها را آرزومندیم.
قبل ازپاسخ به سؤال شمالازمست یادآوری کنم که چون سؤال شما به صورت کلی  پرسیده شده است بالطبع پاسخ نیز جنبه کلی خواهد داشت ودر صورت قانع نشدن از پاسخ میتوانید پرسشتان را جزیی تر مطرح نمایید.همراه بزرگوار،پاسخ به این سؤال بسته به ابنکه پرسش ازطرف آقا باشد یاخانم ،متفاوت میباشد ،درصورتی که شماخانم باشید لازم است درکلیه رفتارهایتان به گونه ای عمل نمایید که هرگز همسرتان حتی شک نکند که شما به توانایی ایشان اعتمادندارید،بلکه باور داشته باشد که وی کاملا توانایی برطرف کردن همه خواسته های شمارادارد.
دراین صورت هست که اوباتمام وجود برای خوشبختی شما قدم برمیدارد
امااگر این پرسش ازطرف یک آقا باشدپاسخ این است که شما لازم است مکررا  همسرتان رابه این باور برسانیدکه ایشان  دوست داشتنی ترین ،زیباترین ومهربانترین خانمی هستند که تاکنون دیده اید.این موضوع را به صورت مرتب به همسرتان بازگو نمایید.
دراین صورت شمادرنظرهمسرتان مردی قدر،صاحب نفوذومقتدر خواهید شد که همسرتان همه عشقش رابه پای شما خواهد ریخت.
موفق باشید
  

مشاورپرهیزکار...