سوال:

به نام حق

سلام ...
راستش من به تازگی 14 سالم شده ...
من دوستان زیادی دارم اما مادرم فقط دوست صمیمی ام را می شناسد...
درسمون هم سطحه به طوری که معدل پایان سالمون دقیقا یکی شده ...
در بین تمام دوستانم فقط پای او به خانه مان باز شده مادرم چند بار او را دیده است اما با همین چند بار دیدش نسبت به او به کل عوض شده طوری که حتی اجازه نمی دهد من به خا نه شان برم...
اوفکر می کند ( با عرض معذرت ) دوستم یه دختر پسر باز است و هر گونه رابطه من با او منجر به ناراحتی مادرم میشود...
این تنها مشکل من نیست...
نمی دونم جای مناسبی رو برای بیان این موضوع انتخاب کردم یا نه ولی در هر صورت مشکل دیگم رو بیان میکنم...
این اواخر بسیار از جنس مخالف می ترسم.....
دوستانم به من می گن که به خاطر سن بلوغ و طبیعیه....
اما من واقعا کلافه شدم...!
این ترس موجب شده که هر وقت پسری رو در خیابون میبینم، سرم رو پایین می اندازم و سریع راهم رو کج می کنم...
خیلی ممنون می شم اگه بهم راه حل هایی در خصوص بر طرف کردن مشکلاتم بهم پیشنهاد کنید...
متشکرم!
جواب:

به نام نوازنده دلها...
دوست خوبم ،سلام .امیدکه حالت خوب باشدوروزگاربروفق مرادت...
دوست من ،شما درنامه تان دومشکل خود رامطرح نموده اید که به نظر من مشکل دومی که مطرح نمودیدبیشترجای رسیدگی دارد:
ببینید همه مادرزندگی تجربه ترس های مختلف راداریم امااین ترس ها ازجنبه های مختلف باهم متفاوتندویکی از وجوه تمایز ترس ها بایکدیگر طبیعی یاغیرطبیعی بودنش هست!
ترسهای طبیعی راهمه افرادتجربه میکنند مثل ترس از دیدن صحنه تصادف،اماترسهای غیرطبیعی را همه افرادتجربه نمیکنندمثل ترس از تاریکی واین ترسهای غیرطبیعی باعث میشوند که زندگی فردمختل شودواغلب دیگران نمیتوانند ترس این فرد رادرک کنندوالبته این ترسهانیاز به درمان دارندوخوشبختانه قابل درمان هستند.
دوست خوبم به نظراین جانب ،ترس شماطبیعی نیست وباید به فکردرمان آن باشی که البته درمان باید به شیوه حضوری صورت گیرد.
شمالازمست دراولین فرصت به یک روانشناس ویامشاورمجرب مراجعه نموده وبرای رفع مشکلت اقدام کنی،ضمنا احتمالا مشاوره چندین جلسه طول میکشد که شماباید بامشاورت برای درمان همکاری لازم راداشته باشی.
امامساله اول شما ،مساله بسیاری ازنوجوانان میباشدوبه نظر من تاحدی طبیعیست!
اگرشما بامادرت همراهی بیشتری داشته باشی نتیجه بهتری خواهی گرفت:دراین جریان دو حالت داریم 1) مادرتان اشتباه میکند که باهمراهی وکوتاه آمدن شماتدریجا نظرشان عوض خواهدشد2)شمااشتباه میکنید وممکنست درآینده متوجه این اشتباه شوید که دراین صورت نیز همراهی بامادر واستفاده از نظرات ایشان میتواند کمک خیلی خوبی برای شما باشد.
باموضوعات مشابه این موضوع شما نیز قبلا نامه هایی جواب داده شده که میتوانید بامشاهده آنها بیشتر بامشکلتان کنار بیایید.
پیروز وشادمان باشید.

مشاور پرهیزکار...