:وسواس های فکری

وسواس های فکری OCD عقاید، افکار، تصاویر یا برانگیزشهای ناخواسته، مداوم و تکرار شونده ای هستند که شما به  طور غیر ارادی تجربه می کنید و بی معنی به نظر می رسند. این وسواسها نوعاً وقتی شما سعی می کنید به چیزهای دیگر فکر کنید یا کارهای دیگری انجام دهید مزاحم شما می شوند.

وسواس هایی OCD نوعاً حول مسائل زیر می باشند:

- ترس از سرایت بیماری یا آلودگی

- شک های تکرار شونده

مرتب یا به طور قرینه قرار دادن چیزها

برانگیختگی های خشونت آمیز یا ترسناک

تصاویر جنسی

علائمOCDدرخصوص وسواس های فکری ممکن است شامل مواردزیر باشد:

ترس از سرایت بیماری از طریق دست دادن یا لمس کردن اشیائی که دیگران لمس کرده اند.

شک در مورد اینکه در را قفل کرده اید یا اجاق گاز را خاموش کرده اید.

افکار تکرار شونده در مورد اینکه شما در یک تصادف به شخصی صدمه زده اید.

- احساس پریشانی وقتی اشیاء مرتب نیستند یا به طور مناسب در یک خط قرار نگرفته اند یا در شکل درست به نظر نمی رسند.

- تصاویر آزار دادن فرزندتان

برانگیختگی برای فریاد زدن به طور وقیحانه در مکان های نامناسب

- خودداری از شرایطی که باعث آغاز وسواس می شود مانند دست دادن

- آمدن تصاویر جنسی در ذهن شما

-  شستشوی مداوم دست

زخم پوست به دلیل خارش پوست

- کم شدن موی سر یا محل های کچلی به دلیل کشیدن

تکرارهای جبری

تکرارهای جبری، رفتارهای جبری هستند که شما احساس می کنید مجبور به انجام آنها هستید، اینگونه رفتارهای تکراری به منظور جلوگیری یا کاهش اضطراب و پریشانی ناشی از وسواسهای شما انجام می شود. به عنوان مثال، اگر شما اعتقاد داشته باشید که با ماشینتان با کسی تصادف کرده اید، به این دلیل که شما نمی توانید از تردیدهایتان خلاص شوید ممکن است به دفعات به آن محل بازگردید.

شما حتی ممکن است قوانین یا تشریفاتی به وجود بیاورید که با دنبال کردن آنها بتوانید اضطراب ناشی از افکار وسواسی تان را کنترل کنید.

نمونه تکراری های جبری حول و حوش مسائل زیر هستند:

·شستن و تمیز کردن

·شمارش

·چک کردن

·نیاز به اطمینان خاطر

·تکرار کارها به دفعات

·قرار دادن اشیاء به طوریکه مرتب به نظر برسند.

علائمOCD در خصوص تکرارهای جبری ممکن است شامل موارد زیر باشد:

·شستن دستها تا جائی که مجروح شوند.

·چک کردن درها به دفعات تا اینکه از قفل بودن آنها اطمینان حاصل شود.

·چک کردن اجاق گاز به دفعات تا اینکه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل شود.

·شمارش در الگوهای خاص

                            درمطلب بعد به" غلبه بر وسواس " می پردازیم

سلام مشاور...