سوال:

سلام من با مادرم رابطه ی معمولی دارم اون اجازه میده که من شب تا 9 تنها بیرون باشم و ازین لحاظ ک اجازه بده مشکلی نیست ولی انگار وقتی بهش حقیقت رو میگم بدتر میشه...مثلا اگه بفهمه با دوستام دریا بودم و بهش نگفتم اصلا چیزی نمیگه...ولی وقتی حقیقت رو میگم بدتر میشه...

این دفعه بهش گفتم ما یه توری داریم که با پسرا قاطیه تو هم باهامون بیا با اینکه اون لحظه خیلی منطقی رفتار کرد ولی من حس میکنم اگه پنهان کاری میکردم بهتر بود...خیلی گیج شدم و از استرس دارم میمیرم...

نگم یا بگم؟

اگه بگم حس میکنم حساس تر میشه ولی اگه نگم و اون بفهمه باز اوضاع اروم تره...

کمکم کنید...چیکار کنم باهام دوست شه و توی این تور حال کنیم مرسی

جواب:

به نام یکتای جاودانه
 
دوست خوبم،سلام .امید اینکه روزگار بر وفق مرادت باشد.
دوست بزرگوار،نامه ات راچندین بار مطالعه کردم،هربار با خواندن نامه،سوالاتی در ذهنم نقش می بست که پاسخش در متن نامه نبود!مثلا منظورتون از تیم چیه؟بامادرتون دقیقا چه صحبتهایی داشته اید؟افکارو اعتقادات شما تاچه حد به افکارمادرتون شبیه هست وکجاها متفاوت هست و..

والان اولین جوابی که به ذهنم می آیداین هست که شاید  توضیحات  شمابرای مادرتان ،کامل وقابل هضم نبوده هست!شاید مادر رادر ابهام گذاشته ای ومادر دقیقا نمیداند متظورتان چیست؟!

مجموعا به نظر این جانب ،اینکه با مادرتان راحت باشید خیلی خوب هست وپیشنهادم هم این است که این روند را ادامه دهید.
اما باید بدانید که نه تنها مادرتان که همه  ماحتی خود شماهم تا از موضوع مهمی اطلاع نداشته باشید ،خوب عکس العملی هم نشان نمیدهید اما بعد از اطلاع از آن موضوع به خصوص اگر آن موضوع برایتان مهم باشد حتی اگر بخواهید نمیتوانید بی تفاوت باشید!
اما به نظر می آید مادرتان سعی دارند شما رادرک نمایند که این نقطه قوت رابطه شما وایشان هست.
به نظر من باگذشت زمان وگفتگوی بیشتر شمابا مادر،ازحساسیت مادر کم میشود ورابطه شماو ایشان به سمت رابطه دوستانه تری میروداما شرط این اتفاق،این است که شما نیز در رابطه تان سه اصل مهم را رعایت کنیدکه عبارتند از:
1)صداقت
2)منطق
و3)درک شرایط ودیدگاههای مادر
همان چیزی که شما نیز از ایشان توقع دارید.پس همانگونه رفتار کنید که دوست دارید باشما همانگونه رفتار شود ویادتان باشدکه این نیز یکی دیگرازاصول رابطه هست،در متون ادبی ما نیز آمده:
(بود حرمت هرکس ازخویشتن)
به امید دوستیهای واقعی وبادوام شما در زندگی.

پیروز وسربلند باشید.


مشاورپرهیزکار...