خانواده خاکستری...(هرشکل وهر رنگی که هستم باخانواده ام خوشم!!!)بز فرصت طلب...(برای رسیدن به اهداف خود ازدیگران سوء استفاده نکنیم!!!)خوشـــحال... (تاجایی که ممکن است اززندگی لذت ببریم!!!)خواب راحت... (زندگی راساده بگیریم وآن رابه کام خودتلخ نکنیم !!!)میمون دایه...(تاجایی که میتوانیم به دیگران کمــــــــک کنیم!!!)وقتی شکارچی کم می آورد..(لقمه ی بزرگترازدهن برنداریم 

ومتناسب باتوانایی هایمان عمل کنیم)همکاری میمون ها در حمام...(یادبگریم همکاری و همیاری داشته باشیم!!!) "سلــــــــــام مشــــــــــاور"...