آنچه انسان را به مقصد می رساند عزم و اراده اوست نه تمنا و آرزو

جاده‌ای اختصاصی به سوی خوشبختی وجود ندارد

خوشبختی همین جاده‌ای ست که ما را به زندگی و آینده هدایت می‌کند

پس به یاد داشته باش که

خوشبختی یک سفر است نه یک مقصد